Statut

STATUT

WARSZAWSKO — MAZOWIECKIEJ RADY OLIMPIJSKIEJ

POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Warszawsko Mazowiecka Rada Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zwana dalej Radą Olimpijską jest dobrowolnym i autonomicznym stowarzyszeniem osób fizycznych, które mogą być wspierane przez osoby prawne.
 2. Rada Olimpijska działa na terenie województwa mazowieckiego a jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Rada Olimpijska używa flagi, pieczęci, odznak i symboliki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regułami wynikającymi z członkostwa w Polskim Komitecie
 4. Rada Olimpijska działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 2261) oraz niniejszego statutu.
 5. Rada Olimpijska posiada osobowość prawną.

§2.

 1. Rada Olimpijska jest organizacją samodzielnie wyznaczającą swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz wewnętrzne reguły i formy realizacji zadań
 2. Rada Olimpijska działa poprzez swoje organy statutowe oraz aktywność członków a do wykonywania programowych zadań może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania

§3.

Celem działalności Rady Olimpijskiej, w szczególności jest:

 1. Propagowanie i krzewienie idei olimpijskiej zgodnie z tradycją polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego.
 2. Inspirowanie działań na rzecz promocji i rozwoju sportu wyczynowego, a także sportu amatorskiego, szczególnie w zakresie dyscyplin olimpijskich.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie idei olimpijskiej i kultury fizycznej oraz idei „fair play”.
 4. Propagowanie powiązania sportu z kulturą, jako wyrazu tradycji olimpijskich.
 5. Reprezentowanie interesów ruchu olimpijskiego wobec władz administracji rządowej i samorządowej oraz współpraca z organami władzy.
 6. Reprezentowanie interesów Rady Olimpijskiej we władzach PKOl.
 7. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami reprezentującymi sporty
 8. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz pomocy sportowcom poszkodowanym w wyniku uprawiania sportu.

§4.

Rada Olimpijska realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 1. Inicjowanie i organizowanie zawodów, imprez i wydarzeń sportowych, w szczególności w sportach olimpijskich.
 2. Obejmowanie patronatem ważnych wydarzeń sportowych w obszarze województwa
 3. Współdziałanie z PKOl w realizacji przedsięwzięć popularyzujących ideę olimpijską.
 4. Podejmowanie współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi a także władzami samorządowymi dla wspierania rozwoju sportu na terenie swego działania.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej oraz wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu.
 6. Wspieranie i inicjowanie rozwoju infrastruktury sportowej na terenie województwa
 7. Organizowanie rankingów na najlepszych sportowców regionu, trenerów, młodych talentów i wydarzeń „fair play”.
 8. Inicjowanie działań na rzecz sportowców niepełnosprawnych i byłych sportowców.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w środowisku sportowym.
 10. Pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej.
 11. Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5.

Członkowie Rady Olimpijskiej dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających

§6.

 1. Członkami zwyczajnymi Rady Olimpijskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wspomagające finansowo realizacje celów i zadań statutowych.
 3. O przyjęciu lub wykluczeniu członków ze stowarzyszenia decyduje Zarząd Rady Olimpijskiej w drodze uchwały.
 4. Zasady przyjmowania i wygasania członkostwa oraz wysokość składki członkowskiej określa Zarząd.

§7.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  • uczestniczenia w Walnym zebraniu z czynnym prawem wyborczym.
  • zgłaszania wniosków i postulatów do władz stowarzyszenia
  • uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Rady Olimpijskiej.
 2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
  • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Rady
  • udziału w realizacji zadań statutowych Rady Olimpijskiej oraz dbania o jej wizerunek i rozwój.
  • regularnego opłacania składek.
 3. Członkowie wspierający działają za pośrednictwem swojego przedstawiciela i mają prawo do:
  • udziału przedstawiciela w Walnym zebraniu, z głosem doradczym.
  • być wybieranym do władz Rady Olimpijskiej na podstawie biernego prawa
  • korzystania z takich praw jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 4. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
  • opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości,
  • propagowanie, w swoim środowisku, celów statutowych Rady Olimpijskiej i działanie na rzecz rozwoju idei olimpijskiej.
 5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia.
  • skreślenia, na podstawie uchwały Zarządu, w związku z ustaniem przyczyn, które decydowały o przyjęciu na członka wspierającego.
 6. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie na zasadach określonych w §8.pkt 4.

§8.

Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 2. skreślenia z powodu nieopłacania składek przez okres 1 roku.
 3. wykluczenia za działalność na szkodę Rady Olimpijskiej lub nieprzestrzeganie
 4. od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje stronie prawo odwołania do Walnego zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, złożonego za pośrednictwem Zarządu.

Rozdział IV

Władze Rady Olimpijskiej

§9.

 1. Władzami Rady Olimpijskiej są:
  • Walne Zebranie
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
 3. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów a do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§10.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni, członkowie wspierający z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz w roku.
 4. Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd na zakończenie kadencji.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy
  • na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej.

§11.

 1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad, regulaminem obrad i materiałami stanowiącymi temat obrad, powinny być wysłane do członków Rady Olimpijskiej na 14 dni przed datą zebrania.
 2. Walne Zebranie jest prawomocne przy udziale 50 % członków w pierwszym W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Obrady Walnego Zebrania przebiegają na podstawie przyjętego przez Zebranie regulaminu i porządku obrad.

§12.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy przede wszystkim:

 1. uchwalanie głównych kierunków działań Rady Olimpijskiej.
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Rady.
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub członkom Zarządu.
 4. wybór, w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów, Zarządu w liczbie 9-15 osób i Komisji Rewizyjnej w liczbie 3-5 osób.
 5. uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia.
 6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub członków
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.

§13.

Zarząd, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród siebie Prezesa, 2-3 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza którzy stanowią Prezydium Zarządu.

§14.

Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim:

 1. Wykonywanie uchwał Rady Olimpijskiej.
 2. Reprezentowanie Rady Olimpijskiej na zewnątrz.
 3. Uchwalanie okresowego programu działania i jego realizowanie.
 4. Prowadzenie finansów stowarzyszenia, w tym pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej.
 5. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
 6. Uchwalanie wysokości rocznych składek członkowskich.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków oraz skreślania członków niepłacących składek lub łamiących zapisy statutu.
 8. Powoływanie komisji lub zespołów dla realizacji określonych zadań.
 9. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia.
 10. Występowanie o przyznanie odznaczeń i wyróżnień państwowych, resortowych, samorządowych i olimpijskich zasłużonym zawodnikom, trenerom, działaczom sportowym.

§15.

 1. Zarząd, w drodze uchwały, może dokonywać kooptacji nowych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu.
 2. Zarząd, w drodze uchwały, może odwołać członka Zarządu, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Liczba odwołanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu.
 3. Od uchwał o których mowa w punktach 1-2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od daty doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.
 4. Zarząd odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
 5. Prezydium Zarządu odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb.
 6. W posiedzeniach Zarządu może brać udział przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
 7. Prace administracyjne, organizacyjne i porządkowe prowadzi Biuro Zarządu. Zarząd powołuje kierownika Biura i zatrudnia, w miarę możliwości, pracowników Biura.

§16.

Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród siebie, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§17.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. ocena rocznego sprawozdania finansowego stowarzyszenia.
 2. ocena działalności Zarządu i formułowanie wniosku o udzielenie Zarządowi
 3. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Komisja może dokooptować nowych członków Komisji w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu komisji.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§18.

 1. Majątek Rady Olimpijskiej składa się ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji.
 2. Rada Olimpijska może prowadzić działalność gospodarczą z której dochód służy realizacji celów statutowych.
 3. Rada Olimpijska może uczestniczyć w spółkach kapitałowych i fundacjach, na zasadach ogólnych, określonych w odpowiednich przepisach.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§19.

 1. Zmiany w statucie mole dokonywać Walne Zebranie stowarzyszenia, na podstawie uchwały podjętej przez 2/3 glosujących, przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Rady Olimpijskiej podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwala o której mowa w punkcie 2 określa tryb i sposób likwidacji stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Sporcie oraz statutu PKOl.
 5. Statut wchodzi w Życie z dniem uchwalenia i podlega zgłoszeniu do KRS.

Warszawa, dnia 19.10.2022 r.