Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/maciejkordala/websites/wmro/wp-content/themes/septera/includes/loop.php on line 268

Wizja, misja, cel

Celem działalności Rady Olimpijskiej, w szczególności jest:

 • Propagowanie i krzewienie idei olimpijskiej zgodnie z tradycją polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego.
 • Inspirowanie działań na rzecz promocji i rozwoju sportu wyczynowego, a także sportu amatorskiego, szczególnie w zakresie dyscyplin olimpijskich.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie idei olimpijskiej i kultury fizycznej oraz idei „fair play”.
 • Propagowanie powiązania sportu z kulturą. jako wyrazu tradycji olimpijskich.
 • Reprezentowanie interesów ruchu olimpijskiego wobec władz administracji rządowej i samorządowej oraz współpraca z organami władzy.
 • Reprezentowanie interesów Rady Olimpijskiej we władzach PKOl.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami reprezentującymi sporty nieolimpijskie.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz pomocy sportowcom poszkodowanym w wyniku uprawiania sportu.

 Rada Olimpijska realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 • Inicjowanie i organizowanie zawodów, imprez i wydarzeń sportowych, w szczególności w sportach olimpijskich.
 • Obejmowanie patronatem ważnych wydarzeń sportowych w obszarze województwa mazowieckiego.
 • Współdziałanie z PKOl w realizacji przedsięwzięć popularyzujących ideę olimpijską.
 • Podejmowanie współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi a także władzami samorządowymi dla wspierania rozwoju sportu na terenie swego działania.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej oraz wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu.
 • Wspieranie i inicjowanie rozwoju infrastruktury sportowej na terenie województwa mazowieckiego.
 • Organizowanie rankingów na najlepszych sportowców regionu, trenerów, młodych talentów i wydarzeń „fair play”.
 • Inicjowanie działań na rzecz sportowców niepełnosprawnych i byłych sportowców.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w środowisku sportowym.
 • Pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej.
 • Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia.